HFD 2016 ref. 74

3717

SoS:s föreskrifter och allmänna råd om Delegering av

2. Bestämmelserna i 7 kap. ska inte börja tillämpas förrän den 1 juli 2009 i fråga om nationella och regionala kvalitetsregister som börjat föras före denna lags ikraftträdande. Vid förskrivning på recept kan patienten sköta behandlingen själv genom egenvård, få hjälp av en närstående eller hälso- och sjukvårdspersonal med delegering.

  1. Ändra namn
  2. Hur mycket csn lan kan man ta
  3. Sunne kommun dexter
  4. Ap 7600 vending machine
  5. Nöjesguiden recensioner musik
  6. Karin bohlin falun
  7. Sam juridik
  8. Hur känns inre blödning
  9. Urban edenström bilar

I lagen finns inte någon uttrycklig bestämmelse om delegering av beredningsuppgifter till kanslipersonal. • Delegering kan endast ges för enstaka arbetsuppgifter • Delegering är alltid personlig • Beslut om delegering kan gälla för enstaka tillfälle eller begränsad tid, högst ett år. • Delegeringsbeslut kan inte utfärdas att gälla tills vidare • Delegering av arbetsuppgift får inte ske mot någons vilja Lagen om offentlig upphandling. Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling innehåller allmänna bestämmelser om offentlig upphandling av bland annat varor och tjänster, undantag från lagen samt tröskelvärden. Lagen tillämpas när regioner och kommuner upphandlar hjälpmedel som ska förskrivas eller användas i verksamheten.

emot delegeringen ansvarar fr att i god tid meddela den legitimerade personal, som ansvarar för att delegera, när det är tid att frnya sin delegering. 3 DELEGERING . 3.1 .

Förutsättningar för delegering - Vårdhandboken

33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §. Med delegering menas att hälso- och sjukvårdspersonal som har formell kompetens OCH är reellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften.

Delegering lag

Delegering av beslutanderätt för kommunstyrelsen - Ånge

sjukvårdslagen, tandvårdslagen och lagen om yrkesverksamhet Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och Delegering av arbetsuppgifter inom. Kommunallagen reglerar möjligheterna att delegera beslutsfattande inom kommunens verksamhet. Utdrag ur KL 3 kap 10 g: Fullmäktige får uppdra åt en nämnd/  I denna lag stadgas om kommunernas miljövårdsförvaltning och om skötseln av den kommunala miljövårdsmyndigheten att delegera beslutanderätten till en  Beslut som fattas på delegering ska anmälas till kommunstyrelsen i enlighet med 6 kap 40 § ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. utifrån andra lagar som styr verksamheten, som exv. socialtjänstlagen, miljöbalken, plan- och bygglagen.

En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar  De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap.
Lansstyrelsen investeringsstod

Delegering lag

I samband med delegering av insulingivning skall också delegering för blodsockerkontroll erhållas. Detta är en förutsättning för att man på ett säkert sätt ska kunna utföra arbetsuppgiften. SFS 2017:372. Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialdepartementet; SOSFS 1997:14.

Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) Socialstyrelsen.
Olika typer av databaser

sigtunaskolan flashback
franska ekonomins kris
el monstruo
besedo pricing
brottsregister sok

Delegeringsordning för socialnämnden

Delegering är en gradvis process som utvecklar medarbetarens kompetens när han eller hon får överta mer och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Lagen om offentlig upphandling. Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling innehåller allmänna bestämmelser om offentlig upphandling av bland annat varor och tjänster, undantag från lagen samt tröskelvärden.


Anhörig pa engelska
feelgood örebro

Delegationsordning - Stockholms stad

Detta ska ske innan arbetsuppgiften utförs. Delegering är att man överlämnar beslutsrätt, det vill säga att man låter någon annan fatta beslut i ens eget namn. Detta kallas att beslutet delegeras . Till exempel är högsta beslutande organet i en kommun dess kommunfullmäktige . Tingsrätten: Att det fanns en skyddskommitté på arbetsplatsen medför inte att delegering ska anses ha ägt rum. En grupp personer kan inte bära ansvar i arbetsmiljöhänseende. Följder av oklar delegering ska drabba den delegerande.

Sociala myndighetsnämndens delegeringsordning

Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6) Socialstyrelsen. Delegering är en speciell form av arbetsfördelning inom hälso- och sjukvården.

Exempel på begäran till arbetsgivaren (6:6a) · Skyddsombudsstopp (6 kap 7§) · Elevskyddsombud · Lagar och andra regler om arbetsmiljö · Arbetsmiljölagen. Delegering till anställd och förtroendevald i förening, så kallad blandad delegering, får ej Rätt att fatta beslut i ärenden enligt lag om. Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär en ren verkställighet och gränsdragningen mellan dess är inte helt klar. socialtjänstlagen, också uttryckliga delegeringsförbud. b.